Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for august 2011

For å markere Anders Johansens relativt nyetablerte professorat i sakprosa, vil sakprosamiljøet i Bergen høsten 2011 arrangere en seminarrekke og en to dagers konferanse med temaet «Kunnskapens språk». Målet er å skape et tverrfaglig møtested for samtaler om forskningsarbeid og språkbehandling.

Seminarrekken starter allerede neste uke, og seminarene vil finne sted tirsdager kl 14.15-16.00, på Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, i SV-bygget, 5. etasje.

Seminarprogammet er som følger:

6. september – Anders Johansen: Skrivemåte og metode

20. september –  Eirik Vassenden: Kunsterfaring og fagspråk. Om forskningsobjekt og skrivemåte i estetiske fag

27. september – Frode Storaas: Antropologien mellom ord og bilde. Hvordan ta vare på felterfaringen?

18.oktober – Nina Goga: Montasje som ordnende prinsipp for forsknings- og skrivearbeidet.

Seminaret er åpent for alle interesserte!

Konferansen finner sted 27. og 28 oktober i Jussbygget på Dragefjellet skole.  Mer informasjon både om seminarrekken, konferanseprogrammet og påmelding, finnes her (pdf).

Read Full Post »

Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) – eit fylkeskommunalt prosjekt som skal tilby kvalitetssikra, fritt tilgjengelige, digitale læremiddel i alle fag i den vidaregående skolen – har intervjua professor Johan L. Tønnesson og laga film om kva sakprosa er, og kva ein sakprosaprofessor gjer. Også i 2008 vart det laga sakprosafilm, og filmane kan du sjå her (2011) og her (2008).

Read Full Post »

Mandag  29. august er det klart for semesterets første retorikkseminar, med Arild Pedersen, professor i filosofi ved UiO, som innleder. Seminaret har tittelen «Filosofenes tekster. Og pragmatistenes«, og Pedersen vil her snakke om hvilke tekstsjangre filosofer har brukt opp gjennom historien – sett i lys av deres forsøk på  å skrive metafysikk. I tillegg vil han ta for seg de sjangrene (neo-)pragmatistene har til rådighet, så lenge de benekter at det går an å skrive metafysikk, og han vil videreføre Rorty’s forsvar for bruk av litterære tekster i filosofi.

Seminaret er åpent for alle – vel møtt!

Tid: mandag 29. august kl 1215-1330

Sted : Seminarrom 454, P.A. Munchs hus

Read Full Post »

Også dette semesteret vil forskergruppa for tekst og retorikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO, arrangere retorikkseminar, og nå er seminarrekken klar:

Først ut, 29. august, er professor i filosofi Arild Pedersen, med foredraget Filosofenes tekster. Og pragmatistenes. Selv skriver han om seminaret:

Jeg skal se på hvilke tekstsjangre filosofer har brukt opp gjennom historien – i lys av deres forsøk på å skrive  metafysikk. Deretter skal jeg se på hvilke tekstsjangre (neo-)pragmatister har til rådighet, så lenge de benekter at det går an å skrive metafysikk. Jeg skal videreføre Rorty’s forsvar for bruk av litterære tekster i filosofi, og snakke litt om verdens første (?) originalskrevne pragmatistiske roman: Niels Normanns oversjøiske reise (Abstrakt forlag, Oslo 2009)» Se omtale av boka.

19. september vil boka Diskursanalyse i praksis. Metode og analyse bli presentert av forfatterne. Kommentatorer vil også bli invitert. Mer informasjon kommer.

17. oktober vil Iris Vigerust Furu holde foredraget En vegg av tekst. Klarspråklige perspektiver på et NAV-skjema. Her vil hun presentere resultatene fra sin kvalitative intervjuundersøkelse blant lesere av et viktig og mye brukt NAV-skjema. Informantenes møte med og meninger om teksten sees i sammenheng med NAVs syn på  skjemaet og sine brukere, og utgangspunktet for undersøkelsen var spørsmålene: Hvilke kvalifiseringsnormer ligger til grunn for teksten, og hvordan viser disse seg i underliggende direktivnormer?

21. november kommer Cecilia Olsson Jers fra Malmö Högskola. Hun skal snakke om Elev-ethos – är det att spela sig själv? Om foredraget skriver hun:

Skolans främsta uppdrag är att fostra demokratiska medborgare. Ett sätt att uppnå målet är att vid muntliga presentationer ge
elever möjlighet att bygga och etablera starka och personliga ethos. Men det är inte alltid det blir så. Ofta skapas en situation där varken eleven själv, läraren eller klasskamraterna känner igen det ethos som etableras. Situationen kan liknas vid en dokusåpa där eleven spelar en verklighet och där ett elev-ethos träder fram i den muntliga presentationen. Seminarieinledningen behandlar frågor som rör spannet mellan ett personligt ethos och ett elev-ethos och som formulerats i en undersökning som handlar om klassrummet som muntlig arena.

12. desember får vi årets siste retorikkseminar, med Frederik Engelstad om Tekst og makt. Kjell Lars Berge kommenterer. Mer informasjon kommer.

Samtlige seminarer foregår mandager kl 12.15-13.30, men på litt ulike rom – følg med på Sakprosabloggen for nærmere informasjon utover høsten.

Read Full Post »

I juni i år kom Høyskoleforlaget ut med boka Diskursanalyse i praksis. Metode og analyse, redigert av Tonje Raddum Hitching, Anne Birgitta Nilsen og Aslaug Veum. Boka går dypere enn mer generelle innføringsbøker i tekst- og diskursanalyse, og bokas målgruppe er derfor studenter og forskere med noe kjennskap til diskursanalyse fra før.

I boka presenterer åtte forskere fra Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Vestfold resultater fra sine arbeider, med fokus på diskursanalytisk fremgangsmåte og metode. Gjennom konkrete eksempler og ulike tilnærminger, som kritisk diskursanalyse, sosialsemiotikk, retorikk og etnografi, viser de hvordan man kan kartlegge sammenhenger mellom semiotisk mening, sosial handling og samfunn.

I september planlegger forskergruppa for tekst og retorikk ved Universitetet i Oslo et eget retorikkseminar om boka – mer informasjon om dette kommer senere.

Read Full Post »

15.-17. september inviterer forskningsprosjektet Norsk litteraturkritikks historie 1870-2000 til et todagers nordisk forskningsseminar om litteraturkritikkens institusjonsforhold. Seminaret finner sted ved Universitetet i Agder, og mer informasjon finnes på prosjektets nettsider.

Fristen for å sende inn abstract gikk dessverre ut i juni, men seminaret vil være åpent også for interesserte uten innlegg.

Read Full Post »

%d bloggere liker dette: